Báo Ấp Bắc: Khởi nghiệp bằng nuôi trùn quế

Mô hình nuôi trùn quế bằng phân bò mang lại hiệu quả cao