Thành phố Vị Thanh: Mô hình nuôi bò, dê kết hợp với nuôi trùn quế